Sefer Shoftim

Return To: Nach

Sefer Shoftim Chapter 4 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 33 min
Sefer Shoftim: Chapter 10 Rabbi Hillel Shaps 44 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 46 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 43 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 48 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 4) Rabbi Hillel Shaps 60 min
Sefer Shoftim: Chapter 12 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 48 min
Sefer Shoftim: Chapter 13 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 44 min
Sefer Shoftim: Chapter 13 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 51 min
Sefer Shoftim: Chapter 14 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 40 min
Sefer Shoftim: Chapter 14 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 46 min
Sefer Shoftim: Chapter 15 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 45 min
Sefer Shoftim: Chapter 15 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 47 min
Sefer Shoftim: Chapter 16 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 52 min
Sefer Shoftim: Chapter 16 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 43 min
Sefer Shoftim: Chapter 16 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 47 min
Sefer Shoftim: Chapter 17 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 42 min
Sefer Shoftim: Chapter 17 (Part 2) Chapter 18 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 48 min
Sefer Shoftim: Chapter 18 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 46 min
Sefer Shoftim: Chapter 19 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 41 min
Sefer Shoftim: Chapter 19 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 45 min
Sefer Shoftim: Chapter 19 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 47 min
Sefer Shoftim: Chapter 20 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 45 min
Sefer Shoftim: Chapter 20 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 42 min
Sefer Shoftim: Chapter 20 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 44 min